Image
12.12.2017 0 Comments

Business intelligence pomáha i vo výrobnom procese

Na úvod článku by som položil otázku: Je business intelligence (BI) vo výrobnej firme nevyhnutný nástroj, bez ktorého nemožno predstihnúť konkurenciu? V praxi som sa stretol s manažérmi, ktorí boli ochotní vydať veľké peniaze za BI, pretože nedokázali rozumne naplánovať výrobu a neboli schopní zistiť, ako na tom vlastne s výrobou sú. Zvolili správny nástroj? Aby sme našli správnu odpoveď, opíšeme najprv zásadné komponenty podnikového informačného systému a ich vlastnosti.

Business intelligence je špecializovaný systém na analýzy nad veľkým množstvom dát. Obsahuje dátový sklad, dátové pumpy na jeho naplnenie z výkonných systémov, najmä z ERP. Dátové pumpy spravidla vykonávajú aj transformáciu a konsolidáciu dát do dlhých záznamov, vhodných na analýzy, a potom obsahuje prezentačnú vrstvu, ktorá dáta z dátového skladu ukazuje používateľom vo forme dynamických grafov, tabuliek a reportov, prípadne dopočítava a simuluje budúcnosť.

Systém ERP je základný a nosný systém firmy. Zbiera dáta a riadi všetky procesy v krátkodobom a strednodobom horizonte. Koordinuje prácu mnohých používateľov v rovnakom ­okamihu, preto má dáta rozdelené do krátkych záznamov, aby sa používatelia navzájom neobmedzovali pri práci s nimi. Medzi zásadné oblasti podporované systémom ERP patrí predaj, nákup, sklady, plánovanie a riadenie výroby, ekonomika a controlling. Moderný systém ERP má prezentačné nástroje, pomocou ktorých dokáže podporiť rozhodovanie všetkých používateľov vrátane najvyššieho vedenia firmy.

Kde je teda chyba, ak máte v podniku vysoké zásoby a rozpracovanosť? Dopomôže vám BI k lepšiemu naplánovaniu a následnému plneniu termínov dodávok zákazníkom? Odpoveď znie: Nie. Pokiaľ máte uvedené problémy, treba zistiť, či je váš systém ERP schopný dobre plánovať, a ak nie, buď kúpiť iný, alebo existujúci znova a lepšie implementovať. Až potom má zmysel uvažovať o BI.

V čom môže BI pomôcť, ak sa obmedzíme iba na oblasť výroby?

Prvá zaujímavá príležitosť je dlhodobý strategický plán. Nehovoríme v ňom o jednotlivých zákazkách a ich termínoch, to patrí do systému ERP, ale pozeráme sa po mesiacoch na rok a viac dopredu. Čerpáme informácie z niekoľkých uplynulých rokov. A zaujíma nás plán predaja po skupinách zákazníkov / regiónoch / až konkrétnych zákazníkoch po skupinách výrobkov / typoch výrobkov až konkrétnych výrobkoch pre jednotlivé výrobné závody. Cieľom je zladiť plánované tržby s dostupnými kapacitami a potom porovnávať plán s vývojom skutočnosti. Strategický plán potom vstupuje do finančného plánovania, kde BI spočíta rozpočty na jednotlivé strediská firmy a stanoví náklady na nákup materiálu, náklady na mzdy a réžiu, prípadne na kooperáciu v čase.

Vráťme sa však k oblasti výroby. Nových robotníkov a už vôbec kvalifikovaných zamestnancov nemožno nájsť a zapracovať počas niekoľkých dní. Preto je dôležité spojiť strategické plánovanie s plánom ľudských kapacít. V systéme ERP sú kusovníky a postupy, takže BI môže strategický plán rozpočítať na potrebné normohodiny robotníkov a špecialistov potrebných na jeho splnenie. Tým dostane personálne oddelenie potrebný čas na ich nábor.

Z kvalitného ERP ste schopní zistiť okamžité a krátkodobé porovnanie plánovaných normohodín a skutočne odpracovaných hodín, nepodarkovosť podľa druhov chýb a náklady na ich riešenie, sklzy na jednotlivých pracovných príkazoch vo výrobe, plánované a skutočné náklady po pracovných príkazoch a pod. Pokiaľ sa však budeme zaujímať o dlhodobejšie analýzy týchto veličín a o trendy, môže byť ich zisťovanie v ERP problematické. Dôvodom je uloženie ­týchto informácií v tisícoch detailných transakcií o výrobe, z ktorých treba rámcové čísla vyťažiť a dopočítať. Pre BI je to však, naopak, vhodná úloha. BI môže priebežne pomocou dátových púmp spomínané dáta z ERP importovať a konsolidovať ich do sumárnych záznamov, nad ktorými je potom už hračka pripraviť prezentáciu porovnaní a trendov.

Na záver chcem ešte raz zdôrazniť, že BI bez kvalitného systému ERP pod sebou nikdy nesplní ciele, ktoré naň kladiete. No ak dobre funguje systém ERP a nainštalujete nadeň BI, ktoré je schopné intenzívne využívať ľubovoľné dáta z ERP, získate ďalšiu konkurenčnú výhodu vo forme podpory rozhodovania v dlhodobých horizontoch.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá