Image
31.5.2016 0 Comments

Linux / Prehliadanie Windows disku I / 5. časť

Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv.

Na kon­ci pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu sme uvied­li, že bu­de­me pok­ra­čo­vať v ukáž­kach rôz­nych spô­so­bov pre­no­su úda­jov me­dzi na­ším Li­nux PC a oko­li­tý­mi Win­dows PC. Sľub dodr­ží­me a v tej­to i nas­le­du­jú­cej čas­ti sa za­me­ria­me na pria­me pri­po­je­nie pev­né­ho dis­ku Win­dows PC a je­ho pre­hlia­da­nie po­mo­cou špe­ci­fic­kej li­nuxovej ap­li­ká­cie.

Tá­to časť se­riá­lu bu­de mať viac-me­nej teo­re­tic­ký cha­rak­ter. Zís­ka­né poz­nat­ky však bu­dú dô­le­ži­tým sta­veb­ným ka­me­ňom, pot­reb­ným pri prak­tic­kej reali­zá­cii pre­no­su úda­jov.

Sam­ba (www.sam­ba.org)
O Sam­be sme si už v tom­to se­riá­li čo-to po­ve­da­li. Množ­stvo uži­toč­ných in­for­má­cií mož­no náj­sť na inter­ne­te, v kni­hách ve­no­va­ných Sam­be a aj v člán­koch uve­rej­ne­ných nie­len na strán­kach PCR či IW, ale aj v iných od­bor­ných ča­so­pi­soch. Keď­že však pre­po­je­nie úlož­né­ho pries­to­ru vy­tvo­re­né­ho v Li­nuxe a Win­dows veľ­mi úz­ko sú­vi­sí s pou­ži­tím Sam­by, mu­sí­me si zo­pa­ko­vať nie­koľ­ko jej zá­klad­ných vlas­tnos­tí.

Na za­čiat­ku si vy­svet­lí­me vý­znam niek­to­rých sú­vi­sia­cich poj­mov:

Zdie­ľa­ný zdroj – HDD, USB disk, FLOP­PY dis­ke­ta, CD-R, ad­re­sár, sú­bor ale­bo aké­koľ­vek iné úlož­né mé­dium, ako aj ske­ner, tla­čia­reň, mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie ale­bo iné prí­poj­né za­ria­de­nie, kto­ré mož­no pos­kyt­núť na zdie­ľa­nie iné­mu pou­ží­va­te­ľo­vi.
Dé­mo­ni – prog­ra­my, kto­ré bež­ia na po­za­dí [zná­me aj ako tzv. TSR (z angl. Ter­mi­na­te and Stay Re­si­dent) prog­ra­my]. Hlav­nou úlo­hou dé­mo­nov je rea­go­vať na jed­not­li­vé ak­cie OS. Dé­mo­ni zväč­ša sle­du­jú sprá­va­nie sa PC, „na­čú­va­jú“ na ur­či­tých por­toch ale­bo jed­no­du­cho vy­ko­ná­va­jú ur­či­tú čin­nosť, pri­čom vý­raz­nej­šie ne­za­sa­hu­jú do bež­nej prá­ce, kto­rú v da­nom oka­mi­hu vy­ko­ná­va pou­ží­va­teľ.
Do­mé­na (angl. Do­main) – lo­gic­ké zos­ku­pe­nie PC, pra­cov­ná sku­pi­na s vy­šším stup­ňom bez­peč­nos­ti a mož­nos­tí kon­fi­gu­rá­cie, kto­rá je spra­vo­va­ná zväč­ša z jed­né­ho mies­ta. Roz­ší­re­né kon­fi­gu­rač­né dopl­nky umož­ňu­jú ov­lá­da­nie prís­tu­pov pou­ží­va­te­ľov a spô­so­bu ich prá­ce v rám­ci do­mé­ny (ove­ro­va­nie mien a he­siel, ria­de­nie prís­tu­pu k úlož­né­mu pries­to­ru – dis­kom, ad­re­sá­rom, sú­bo­rom, ale aj k tla­čiar­ňam a ďal­ším za­ria­de­niam).
PDC (z angl. Pri­ma­ry Do­main Con­troller) – PC, kto­rý je „sr­dcom“ do­mé­ny, pos­ky­tu­je služ­by na jej sprá­vu a do ur­či­tej mie­ry ria­di sprá­va­nie sa pou­ží­va­te­ľov re­gis­tro­va­ných v do­mé­ne.
Me­no, hes­lo, do­mé­na – „štan­dar­dná troj­kom­bi­ná­cia“, kto­rú vy­uží­va­jú pou­ží­va­te­lia Win­dows na prih­la­so­va­nie sa do do­mé­ny.
Pre­no­so­vý pro­to­kol – „do­ho­da“, pod­ľa kto­rej do­chá­dza k ta­ké­mu us­po­ria­da­niu pre­ná­ša­ných úda­jov, že im ro­zu­me­jú oba kon­ce pre­no­so­vé­ho ka­ná­la (úda­je pos­la­né zdro­jom sú zro­zu­mi­teľ­né pre cieľ a sú­čas­ne úda­je pos­la­né cie­ľom sú zro­zu­mi­teľ­né pre zdroj).
SMB (z angl. Server Mes­sa­ge Block) – pro­to­kol, po­mo­cou kto­ré­ho do­chá­dza k vzá­jom­nej vý­me­ne in­for­má­cií pot­reb­ných na zdie­ľa­nie po­čí­ta­čo­vých zdro­jov. V sú­čas­nos­ti je pro­to­kol SMB čo­raz viac nah­ra­dzo­va­ný pok­ro­či­lej­ším sys­té­mom CIFS. Pô­vod­ný pro­to­kol SMB bol za­lo­že­ný na tzv. Net­BIOS (z angl. Network Ba­sic In­put Out­put Sys­tem) me­nách po­čí­ta­čov, kto­ré však ne­bo­lo mož­né roz­li­šo­vať v rám­ci inter­ne­tu.
smbd – dé­mon, kto­rý sle­du­je úda­je pre­ná­ša­né zväč­ša na por­te TCP/UDP/139. Smbd „v prek­la­de“ zna­me­ná SMB (ale­bo aj Sam­ba) dé­mon. Sam­ba slú­ži na vzá­jom­né zdie­ľa­nie ad­re­sá­rov, sú­bo­rov a tla­čiar­ní me­dzi Li­nux PC a Win­dows PC a ta­kis­to na prih­la­so­va­nie li­nuxových pou­ží­va­te­ľov do do­mén Win­dows. Sam­ba je spus­te­ná pod su­per­pou­ží­va­te­ľom, ale v prí­pa­de prih­lá­se­nia sa bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa zme­ní svo­ju iden­ti­tu tak, aby ten mo­hol vy­ko­ná­vať pot­reb­né čin­nos­ti (viac na www.sam­ba.org).
DNS (z angl. Do­main Na­me Sys­tem) – sys­tém, po­mo­cou kto­ré­ho je kaž­dé­mu jed­not­li­vé­mu po­čí­ta­ču pra­cu­jú­ce­mu v sie­ti (aj v rám­ci inter­ne­to­vej sie­te) pri­ra­de­né je­di­neč­né me­no. Kon­krét­ne PC te­da nei­den­ti­fi­ku­je­me iba pod­ľa ad­re­sy IP, ale aj pod­ľa me­na zlo­že­né­ho z jed­no­du­chých slov, od­de­le­ných bod­ka­mi.
CIFS (z angl. Com­mon Inter­net Fi­le Sys­tem) – sie­ťo­vý sú­bo­ro­vý sys­tém schop­ný pra­co­vať „nad“ via­ce­rý­mi pre­no­so­vý­mi pro­to­kol­mi. Mô­že­me po­ve­dať, že CIFS je po­jem za­ve­de­ný Mic­ro­sof­tom, kto­rý ozna­ču­je spô­sob, akým sa zdie­ľa­jú úda­je v rám­ci sie­te. Op­ro­ti pô­vod­ne pou­ží­va­né­mu Net­BIOS roz­li­šo­va­niu mien PC pra­cu­jú­cich v is­tom sie­ťo­vom pros­tre­dí za­vá­dza DNS roz­li­šo­va­nie mien PC pra­cu­jú­cich nie­len v lo­kál­nej po­čí­ta­čo­vej sie­ti, ale aj v inter­ne­te. Po­mo­cou CIFS mô­že­me zdie­ľať ad­re­sá­re, sú­bo­ry, tla­čiar­ne a iné za­ria­de­nia s tým, že CIFS kon­tro­lu­je prís­tup (auten­ti­fi­ká­ciu, auto­ri­zá­ciu) k tým­to zdie­ľa­ným zdro­jom (viac na http://ubiqx.org/cifs/).
Vi­di­teľ­né sie­ťo­vé zdro­je (z angl. Browse servic­es) – služ­ba, kto­rá sa sta­rá o zhro­maž­ďo­va­nie in­for­má­cií o dos­tup­ných sie­ťo­vých zdro­joch (dis­koch, tla­čiar­ňach...). Tá­to služ­ba je zod­po­ved­ná za to, že po vý­be­re kon­krét­ne­ho PC pra­cu­jú­ce­ho v sie­ti mô­že­me vi­dieť všet­ky zdro­je, kto­ré po­nú­ka na zdie­ľa­nie.

Po krát­kom zo­pa­ko­va­ní dô­le­ži­tých poj­mov dopl­ní­me náš vý­klad niek­to­rý­mi ďal­ší­mi mož­nos­ťa­mi Sam­by a uve­die­me si nie­koľ­ko fak­tov, kto­ré pred­chá­dza­jú fy­zic­ké nad­via­za­nie spo­je­nia me­dzi Li­nux PC a Win­dows PC.

Ďal­šie mož­nos­ti Sam­by
Z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka má pre nás pou­ži­tie Sam­by hneď nie­koľ­ko vý­zna­mov. Pre pou­ží­va­te­ľov Li­nuxu dá­va mož­nosť zdie­ľať úda­je a za­ria­de­nia sprís­tup­ne­né na Win­dows PC. Pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows umož­ňu­je zdie­ľať zdro­je po­núk­nu­té Li­nux PC. Sam­ba mô­že v Li­nuxe vy­tvá­rať PDC server, po­mo­cou kto­ré­ho mož­no auten­ti­fi­ko­vať a auto­ri­zo­vať tak pou­ží­va­te­ľov Li­nuxu, ako aj pou­ží­va­te­ľov Win­dows.

Sam­ba v no­vých ver­ziách od­strá­ni­la niek­to­ré chy­by a v sú­čas­nos­ti umož­ňu­je bez­prob­lé­mo­vé zdie­ľa­nie rov­na­kých zdro­jov aj v prí­pa­de, že sú up­ra­vo­va­né pou­ží­va­te­ľom Win­dows a sú­čas­ne pou­ží­va­te­ľom Li­nuxu.

Sam­ba ob­sa­hu­je množ­stvo šta­tis­tic­kých nás­tro­jov a nás­tro­jov na mo­ni­to­ro­va­nie vý­ko­nu a je veľ­mi ľah­ko a preh­ľad­ne kon­fi­gu­ro­va­teľ­ná, čo ve­die k zvý­še­niu bez­peč­nos­ti a bez­po­ru­cho­vej prá­ci aj v ča­se zvý­še­nej zá­ťa­že.

Poh­ľad zo stra­ny Win­dows
Na za­čiat­ku člán­ku sme si uvied­li nie­koľ­ko zá­klad­ných poj­mov, kto­ré sa tý­ka­jú sie­ťo­vé­ho zdie­ľa­nia úda­jov. Na bez­prob­lé­mo­vé nas­ta­ve­nie zdie­ľa­nia pot­re­bu­je­me tie­to poj­my dopl­niť nas­le­du­jú­ci­mi fak­ta­mi, kto­ré nes­kôr vo veľ­kej mie­re vy­uži­je­me pri prak­tic­kom nad­vä­zo­va­ní spo­je­nia:

- väč­ši­na dneš­ných Win­dows PC je za­ra­de­ná do do­mé­ny Win­dows, kto­rá má svo­je me­no a auten­ti­fi­ku­je a auto­ri­zu­je pou­ží­va­te­ľov po­mo­cou prís­tu­po­vých mien a he­siel,
- vý­nim­ky z pre­doš­lé­ho pra­vid­la tvo­ria PC ne­za­ra­de­né do do­mé­ny, pra­cu­jú­ce buď sa­mos­tat­ne, ale­bo spo­lu s ďal­ší­mi PC v rov­na­kej pra­cov­nej sku­pi­ne (z angl. workgroup),
- v pros­tre­dí Win­dows pop­ri PCD server­i pra­cu­je zväč­ša ďal­ší, tzv. DNS server, kto­rý má za úlo­hu pre­vá­dzať me­ná po­čí­ta­čov na ich ad­re­sy IP tak, aby ich bo­lo mož­né v sie­ti iden­ti­fi­ko­vať,
- zdie­ľa­nie úlož­né­ho pries­to­ru, tla­čiar­ní ale­bo ďal­ších za­ria­de­ní tre­ba na Win­dows PC po­vo­liť so sú­čas­ným uve­de­ním zoz­na­mu pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú k tým­to zdie­ľa­ným zdro­jom prís­tup (po­zor na roz­diel me­dzi prís­tu­pom iba na čí­ta­nie a prís­tu­pom na čí­ta­nie a zá­pis).

Pod­ľa pre­doš­lých bo­dov by sme moh­li po­ve­dať, že na to, aby sme nad­via­za­li spo­je­nie s Win­dows PC a za­ča­li zdie­ľať ur­či­tý zdroj, pot­re­bu­je­me poz­nať nie­koľ­ko zá­klad­ných úda­jov a mô­že­me sa pus­tiť do prá­ce. Prax však pri­ná­ša nes­po­čet­né množ­stvo pre­ká­žok, s kto­rý­mi sa mô­že­me stret­núť a kto­ré v tom naj­hor­šom prí­pa­de mô­žu viesť až k sta­vu, že spo­je­nie vô­bec ne­nad­via­že­me, čo bu­de pre nás zna­me­nať ne­mož­nosť zdie­ľať zvo­le­né zdro­je.

Prak­tic­ké as­pek­ty pri­pá­ja­nia Win­dows zdie­ľa­ných dis­kov

Sie­ťo­vá kon­fi­gu­rá­cia Li­nux PC
Na bez­prob­lé­mo­vé zdie­ľa­nie sie­ťo­vých zdro­jov pot­re­bu­je­me poz­nať nas­le­du­jú­ce úda­je, pod­ľa kto­rých tre­ba na­kon­fi­gu­ro­vať na­šu sie­ťo­vú kar­tu Li­nux PC:

1. ad­re­su IP náš­ho PC + mas­ku sie­te (napr. 192.168.10.124 a 255.255.255.0), DNS me­no náš­ho PC (napr. jan­ko.fir­ma.sk),
2. ad­re­su IP pred­vo­le­nej brá­ny – po­čí­tač, kto­rý pre­pá­ja na­šu sieť s iný­mi (napr. 192.168.10.1),
3. ad­re­su IP DNS server­a, kto­rý prek­la­dá me­ná PC na ich ad­re­sy IP (napr. 192.168.1.5).

Zvo­le­nie zdie­ľa­né­ho zdro­ja
Na to, aby sme do­ká­za­li pri­po­jiť po­ža­do­va­ný zdie­ľa­ný zdroj Win­dows PC, mu­sí­me vy­ko­nať nas­le­du­jú­ce úko­ny:

1. mu­sí­me poz­nať me­no do­mé­ny a me­no, resp. ad­re­su IP Win­dows PC, s kto­rým chce­me nad­via­zať spo­je­nie (s vy­tvo­re­ný­mi zdie­ľa­ným zdro­jom, napr. do­mé­na „fir­ma“, po­čí­tač „fer­ko“),
2. na Win­dows PC mu­sí­me zvo­liť zdroj (ad­re­sár, sú­bor, tla­čia­reň...), kto­rý chce­me zdie­ľať, a mu­sí­me preň nas­ta­viť pat­rič­né prís­tu­po­vé prá­va (napr. ad­re­sár Zdie­ľa­né­Dok s prá­va­mi čí­ta­nie a zá­pis pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov prih­lá­se­ných do do­mé­ny),
3. mu­sí­me poz­nať prís­tu­po­vé me­no a hes­lo k zdie­ľa­né­mu zdro­ju zvo­le­né­ho Win­dows PC (to, kto­ré sme nas­ta­vi­li v pre­doš­lom kro­ku).

Nad­via­za­nie spo­je­nia
Prá­ve nad­via­za­nie spo­je­nia je úlo­ha, s kto­rou by sme moh­li mať naj­väč­šie prob­lé­my. Nie všet­ko je to­tiž ta­ké jed­no­du­ché, ako sa na pr­vý poh­ľad zdá. Há­čik je v jed­no­du­chom pra­vid­le: „Li­nux je Li­nux a Win­dows je Win­dows“. To­to pra­vid­lo sa vý­vo­já­ri Li­nuxu sna­žia čo naj­viac na­ru­šiť a vy­tvo­riť tak sto­per­cen­tnú pre­po­ji­teľ­nosť me­dzi tý­mi­to sys­té­ma­mi, no nie vždy sa im to da­rí. Nie je to iba vi­nou Li­nuxu, časť vi­ny le­ží na ple­ciach Mic­ro­sof­tu, kto­rý ne­rád zve­rej­ňu­je pod­rob­né špe­ci­fi­ká­cie všet­kých im­ple­men­to­va­ných sú­čas­tí, čo má za nás­le­dok, že vý­vo­já­ri Li­nuxu vlas­tne ani ne­ve­dia, čo tre­ba uro­biť, aby bo­lo vy­tvo­re­né spo­je­nie bez chýb.

Naš­ťas­tie z uve­de­né­ho pra­vid­la exis­tu­je po­mer­ne ve­ľa vý­ni­miek a po kva­lit­nom nas­ta­ve­ní všet­kých pot­reb­ných pa­ra­met­rov do­ká­že­me nad­via­zať kva­lit­né spo­je­nie. Kon­krét­ny pos­tup s ukáž­kou ús­peš­né­ho pri­po­je­nia Win­dows PC zdie­ľa­né­ho zdro­ja si uká­že­me v nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu.

Mož­nos­ti Li­nuxu
Na pri­pá­ja­nie sie­ťo­vých zdie­ľa­ných zdro­jov mož­no ok­rem prí­ka­zu Sam­by (smbmount) pou­žiť aj nie­koľ­ko ap­li­ká­cií GUI. Za­nie­te­ní pou­ží­va­te­lia Li­nuxu pou­ží­va­jú prí­kaz smbmount hlav­ne z dô­vo­du, že dá­va rých­le a bez­prob­lé­mo­vé vý­sled­ky. Z vlas­tných skú­se­nos­tí mô­žem kon­šta­to­vať, že prí­kaz smbmount vy­ko­ná­va svo­ju prá­cu veľ­mi kva­lit­ne a ne­vy­ka­zu­je ni­ja­kú chy­bo­vosť. Vý­sle­dok pri pou­ži­tí prí­ka­zu smbmount a niek­to­rej z po­nú­ka­ných ap­li­ká­cií GUI je tak­mer rov­na­ký. Pri pou­ži­tí ap­li­ká­cií GUI je však pot­reb­ná is­tá pred­príp­ra­va pros­tre­dia tak, aby nám zvo­le­ná ap­li­ká­cia vy­ho­vo­va­la. Pre­čo te­da pod­po­ru­jem GUI? Jed­no­du­cho pre­to, aby som zno­vu uká­zal, že Li­nux nie je iba čier­na ob­ra­zov­ka s bli­ka­jú­cim kur­zo­rom, ale je to pl­no­fa­reb­ný gra­fic­ký OS s mož­nos­ťa­mi sú­čas­ných Win­dows.

Na­bu­dú­ce…
V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu, kto­rá veľ­mi úz­ko sú­vi­sí s tou­to, opí­še­me jed­nu z nie­koľ­kých gra­fic­kých ap­li­ká­cií ur­če­ných na pre­hlia­da­nie zdie­ľa­ných zdro­jov na­chá­dza­jú­cich sa v na­šom oko­lí (po­dob­ne ako iko­na Mies­ta v sie­ti v rám­ci Win­dows).

Bu­de­me pok­ra­čo­vať v opi­se mož­nos­tí zdie­ľa­nia zdro­jov Win­dows PC. Od teórie prej­de­me k praxi, spo­mí­na­nú ap­li­ká­ciu a cel­ko­vý pos­tup pri­pá­ja­nia pod­rob­ne opí­še­me, po­kú­si­me sa nad­via­zať spo­je­nie s Win­dows PC a us­ku­toč­ní­me vzá­jom­ný pre­nos úda­jov.

Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv.

 

 

Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Ako naprogramovať aplikáciu na ovládanie fotoaparátov Canon

18.09.2019 10:40

Pri bežnom fotografovaní využívame ovládacie prvky na tele fotoaparátu, káblový alebo bezdrôtový ovládač, prípadne mobilné aplikácie od výrobcu fotoaparátu či kamery v smartfóne prepojenom s fotoapará ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá