Image
31.5.2016 0 Comments

Linux / Prehliadanie disku Windows II / 6. časť

Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv.

V tej­to čas­ti se­riá­lu bu­de­me pok­ra­čo­vať v opi­se mož­nos­tí zdie­ľa­nia sie­ťo­vých zdro­jov, kto­rý­mi sme sa za­ča­li za­obe­rať pred me­sia­com. Na­do­bud­nu­té teo­re­tic­ké poz­nat­ky vy­uži­je­me pri prak­tic­kom nad­via­za­ní spo­je­nia a reali­zá­cii pre­no­su po­ža­do­va­ných úda­jov. Bu­de­me pra­co­vať v reál­nej fi­rem­nej sie­ti, kto­rej štruk­tú­ru si však pre lep­šie po­cho­pe­nie zjed­no­du­ší­me.

Mož­nos­ti Li­nuxu
Na prak­tic­ký pre­nos úda­jov z Li­nux PC na Win­dows PC a nao­pak mô­že­me pou­žiť zná­my prí­kaz mount a nás­led­ne aký­koľ­vek pre­hlia­dač dis­kov (napr. Konqueror). Rov­na­kú služ­bu však pre nás uro­bí aj nie­koľ­ko špe­cia­li­zo­va­ných ap­li­ká­cií. Me­dzi ta­ké­to ap­li­ká­cie roz­hod­ne pat­rí Lin­Neig­hbor­hood. Z ďal­ších ap­li­ká­cií mô­žem spo­me­núť napr. Smb4K, kto­rá sa po­do­bá pre­doš­lej ap­li­ká­cii, je­di­ným vý­raz­nej­ším roz­die­lom je od­liš­ná kon­fi­gu­rá­cia pros­tre­dia a nas­ta­ve­nie prís­tu­pu do sie­te.

Lin­Neig­hbor­hood
Lin­Neig­hbor­hood je veľ­mi vy­da­re­ná ap­li­ká­cia, kto­rú mož­no pou­žiť na pre­hlia­da­nie vi­di­teľ­ných zdie­ľa­ných zdro­jov v na­šej sie­ti (mô­že­me po­rov­nať s Mies­ta­mi v sie­ti, zná­my­mi z Win­dows). Sa­moz­rej­mos­ťou je roz­hra­nie GUI, tak­že pou­ží­va­teľ nep­ra­cu­je s prí­ka­zo­vým riad­kom, ale väč­ši­nu čin­nos­tí vy­ko­ná­va po­mo­cou my­ši.

Lin­Neig­hbor­hood je gra­fic­ká nad­stav­ba Sam­by, z čo­ho vy­plý­va, že na pri­pá­ja­nie a od­pá­ja­nie zdie­ľa­ných zdro­jov pou­ží­va prí­ka­zy Sam­by po­dob­ne, ako by sme ich vy­pi­so­va­li na prí­ka­zo­vý ria­dok, s tým roz­die­lom, že to vy­ko­ná­va auto­ma­tic­ky. Zdro­jo­vé sú­bo­ry ap­li­ká­cie mož­no bez prob­lé­mov stiah­nuť z inter­ne­tu, resp. Lin­Neig­hbor­hood mož­no pria­mo nain­šta­lo­vať aj pou­ži­tím yum (o pou­ži­tí yum si po­vie­me viac v niek­to­rej z bu­dú­cich čas­tí se­riá­lu) ale­bo iné­ho správ­cu ba­líč­kov (angl. Pac­ka­ge Ma­na­ger).

Z pre­doš­lé­ho od­se­ku vy­plý­va, že na to, aby bo­lo pre­hlia­da­nie náš­ho „po­čí­ta­čo­vé­ho oko­lia“ mož­né, mu­sí­me mať v po­čí­ta­či nain­šta­lo­va­nú a správ­ne na­kon­fi­gu­ro­va­nú Sam­bu. Kon­krét­ne ide o sú­bo­ry sam­ba, sam­ba-client a sam­ba-com­mon. To­mu­to kro­ku však ne­mu­sí­me ve­no­vať zvláš­tnu po­zor­nosť. Sam­bu to­tiž mô­že­me ne­chať nain­šta­lo­vať po­čas in­šta­lá­cie Li­nuxu, čo je veľ­mi vhod­né, keď­že vie­me, že bu­de­me pra­co­vať v spo­loč­nom pros­tre­dí s Win­dows PC a Sam­bu bu­de­me skôr či nes­kôr ur­či­te pot­re­bo­vať.

Kon­fi­gu­rá­cia Sam­by sa vy­ko­ná­va v sú­bo­re /etc/sam­ba/smb.conf, kto­rý ne­mu­sí­me zvlášť up­ra­vo­vať. Uve­de­ný sú­bor ob­sa­hu­je nie­koľ­ko uži­toč­ných in­for­má­cií, no pre na­še pot­re­by nie je ne­vyh­nut­ná ich zme­na. Prob­lé­my s nes­práv­nym nas­ta­ve­ním kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru Sam­by sí­ce mô­žu nas­tať, ale iba v oje­di­ne­lých prí­pa­doch, hlav­ne ak ide o veľ­mi zlo­ži­tú ar­chi­tek­tú­ru sie­te s kom­pli­ko­va­nou auten­ti­fi­ká­ciou a auto­ri­zá­ciou pou­ží­va­te­ľov.

Poz­nám­ka:
Auten­ti­fi­ká­cia je pro­ces ove­re­nia pou­ží­va­te­ľa – naj­čas­tej­šie je rie­še­ná po­mo­cou me­na (angl. lo­gin) a hes­la (angl. password).
Auto­ri­zá­cia je pro­ces, v kto­rom sa ur­ču­je, či da­ný pou­ží­va­teľ mô­že us­ku­toč­niť po­ža­do­va­nú ak­ti­vi­tu, te­da či má dos­ta­toč­né prá­va na to, aby vy­ko­nal ur­či­tú čin­nosť.

Pou­ží­va­nie ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood je veľ­mi in­tui­tív­ne. Kon­krét­ny pos­tup pri­po­je­nia zdie­ľa­né­ho zdro­ja (ad­re­sá­ra) uve­die­me nes­kôr. Naj­skôr mu­sí­me vy­svet­liť, ako vy­rie­šiť niek­to­ré prob­lé­my, s kto­rý­mi sa mô­že­me stret­núť pri pou­ží­va­ní tej­to ap­li­ká­cie.

1. prob­lém – prí­ka­zy Sam­by
Na ús­peš­né pou­ži­tie prí­ka­zov mount a umount pot­re­bu­je­me tým­to prí­ka­zom nas­ta­viť ta­ké at­ri­bú­ty, kto­ré nám do­vo­lia ich spúš­ťa­nie, aj keď nep­ra­cu­je­me ako su­per­pou­ží­va­teľ (root), ale aj v prí­pa­de, keď sme kla­sic­kým pou­ží­va­te­ľom. Aby ne­bol prob­lém príl­iš jed­no­du­chý, v naj­nov­ších ver­ziách Li­nuxu sa ne­pou­ží­va pro­to­kol SMB, je nah­ra­de­ný nov­ším sys­té­mom CIFS.

Rie­še­nie prob­lé­mu je ta­ké­to:

1. V prí­pa­de star­šie­ho SMB po­žia­da­me su­per­pou­ží­va­te­ľa, aby spus­til prí­ka­zy:
chmod 04755 /bin/mount
chmod 04755 /bin/umount

2. V prí­pa­de nov­šie­ho CIFS po­žia­da­me su­per­pou­ží­va­te­ľa, aby spus­til prí­ka­zy:
chmod 04755 /sbin/mount.cifs
chmod 04755 /sbin/umount.cifs

2. prob­lém – me­no, hes­lo, do­mé­na
Po­kiaľ sa chce­me vy­hnúť veľ­mi čas­tým prob­lé­mom vzni­ka­jú­cich pri pou­ži­tí nes­práv­nej troj­kom­bi­ná­cie na prih­la­so­va­nie sa do do­mé­ny Win­dows, je dob­ré si nie­koľ­kok­rát pre­ve­riť, či hľa­dá­me v správ­nej do­mé­ne, pris­tu­pu­je­me na správ­ny po­čí­tač a či pou­ží­va­me správ­ne me­no a hes­lo. Jed­no­du­ché me­no a hes­lo nie sú vždy je­di­né pot­reb­né úda­je. Je dô­le­ži­té ro­zoz­ná­vať lo­kál­ny účet po­čí­ta­ča, resp. účet vy­tvo­re­ný v do­mé­ne. Po­kiaľ nám ko­le­ga s Win­dows PC ozná­mi, že pre nás nas­ta­vil na zdie­ľa­nie ur­či­tý ad­re­sár a po­vo­lil pou­ží­va­te­ľo­vi me­nom xxx a hes­lom yyy zdie­ľať ten­to ad­re­sár, mu­sí nám tiež po­ve­dať, či je to lo­kál­ny pou­ží­va­teľ je­ho po­čí­ta­ča ale­bo pou­ží­va­teľ de­fi­no­va­ný v do­mé­ne. Roz­diel je ta­ký dra­ma­tic­ký, že v tom hor­šom prí­pa­de sa k zdie­ľa­né­mu ad­re­sá­ru ne­dos­ta­ne­me, ho­ci poz­ná­me správ­ne me­no a hes­lo.

V ne­pos­led­nom ra­de je dob­ré skon­tro­lo­vať ná­zov PC (Net­BIOS, nov­šie aj DNS). Nie­ke­dy je vhod­né pou­žiť pria­mo ad­re­su IP da­né­ho PC (sa­moz­rej­me, po­kiaľ ju poz­ná­me) a obísť tak prí­pad­né prob­lé­my tý­ka­jú­ce sa prek­la­du náz­vov po­čí­ta­čov na ich ad­re­sy IP – nas­tá­va v prí­pa­de, keď má­me nes­práv­ne na­kon­fi­gu­ro­va­né pou­ži­tie DNS server­a.

3. prob­lém – sprá­va­nie sa ap­li­ká­cie
Na tom­to mies­te mi ne­dá nes­po­me­núť, že po­dob­ne ako Win­dows aj Li­nux má ne­ja­ké chy­bič­ky a nie kaž­dá ap­li­ká­cia sa sprá­va tak, ako by sme si to pred­sta­vo­va­li. Je nad mo­je si­ly a aj nad rá­mec toh­to se­riá­lu vy­rie­šiť všet­ky prob­lé­my, s kto­rý­mi by sme sa moh­li stret­núť pri pou­ží­va­ní ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood. Rie­še­nia ďal­ších mož­ných prob­lé­mov od­po­rú­čam hľa­dať na inter­ne­te, aj keď to väč­ši­nou nie je jed­no­du­ché. Z vlas­tnej skú­se­nos­ti mô­žem po­ve­dať, že kva­lit­né nas­ta­ve­nie či už ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood, ale­bo ap­li­ká­cie Smb4K mož­no do­siah­nuť iba vy­na­lo­že­ním ne­ma­lé­ho úsi­lia a us­ku­toč­ne­ním nie­koľ­kých tes­tov ty­pu po­kus – om­yl. V ko­neč­nom dôs­led­ku však ap­li­ká­ciu do­ká­že­me nas­ta­viť tak, aby jej sprá­va­nie spĺňa­lo na­še pred­sta­vy (uká­že­me si v prak­tic­kej ukáž­ke).

Prak­tic­ká ukáž­ka pou­ži­tia ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood
Na obr. 1 mô­že­me vi­dieť gra­fic­ký vý­stup ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood po jej spus­te­ní. Hlav­né ok­no ob­sa­hu­je vý­pis všet­kých zdie­ľa­ných zdro­jov, kto­ré sa na­chá­dza­jú v na­šom oko­lí. Tie­to zdro­je sú us­po­ria­da­né v do­mé­nach (pra­cov­ných sku­pi­nách), do kto­rých pa­tria a v rám­ci kto­rých ich mu­sí­me hľa­dať. Ok­rem po­čí­ta­čov mož­no vo vý­pi­se náj­sť aj ďal­šie za­ria­de­nia, ako napr. tla­čiar­ne, sie­ťo­vé HDD, mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia, prí­pad­ne aj iné. Nad ok­nom s vý­pi­som zdie­ľa­ných zdro­jov je umies­tne­né po­nu­ko­vé me­nu a pris­lú­cha­jú­ci pa­nel naj­dô­le­ži­tej­ších nás­tro­jov, s kto­rý­mi vy­ko­ná­va­me po­ža­do­va­né úlo­hy – pri­pá­ja­nie, od­pá­ja­nie za­ria­de­ní a kon­fi­gu­rá­ciu pros­tre­dia.

Na obr. 1 mož­no v rám­ci vý­pi­su zdie­ľa­ných zdro­jov vi­dieť náš po­čí­tač s náz­vom jur­ko.fir­ma.sk a náz­vy jed­not­li­vých do­mén. Vo vý­pi­se je ďa­lej zob­ra­ze­ný ob­sah po­čí­ta­ča FER­KO (fer­ko.fir­ma.sk) s jed­not­li­vý­mi zdie­ľa­ný­mi zdroj­mi. My sa nes­kôr po­kú­si­me pri­po­jiť po­núk­nu­tý ad­re­sár Zdie­ľa­né­Dok.

Poz­nám­ka: Keď­že vý­pis ob­sa­ho­val reál­ne náz­vy do­mén na­chá­dza­jú­cich sa v oko­lí môj­ho tes­to­va­cie­ho po­čí­ta­ča, mu­sel som ich z dô­vo­du bez­peč­nos­ti z ob­ráz­ka od­strá­niť (po­ne­chal som iba za­čia­toč­né pís­me­ná). 

Obr. 1 Gra­fic­ký vý­stup ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood

Hľa­da­nie kon­krét­ne­ho zdro­ja vy­ko­ná­va­me po­dob­ne ako v pre­hlia­da­či lo­kál­ne­ho dis­ku náš­ho po­čí­ta­ča. Za­čne­me vý­be­rom do­mé­ny, resp. pra­cov­nej sku­pi­ny, pok­ra­ču­je­me vý­be­rom po­čí­ta­ča, až po­kiaľ ne­náj­de­me kon­krét­ny zdie­ľa­ný zdroj, po­nú­ka­ný da­ným po­čí­ta­čom. V prí­pa­de, že poz­ná­me pres­ný ná­zov ale­bo ad­re­su IP hľa­da­né­ho po­čí­ta­ča, mô­že­me ho ne­chať vy­hľa­dať pria­mo po­mo­cou tla­čid­la Add.

V prí­pa­de, že nám Lin­Neig­hbor­hood neu­mož­ní pre­ze­rať ob­sah niek­to­rej do­mé­ny ale­bo pre­ze­rať zdie­ľa­né zdro­je vy­bra­té­ho po­čí­ta­ča, je mož­né, že ne­pou­ží­va­me správ­ne prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo. Zno­vu zo­pa­ku­jem, že je nes­mier­ne dô­le­ži­té pou­žiť správ­nu kom­bi­ná­ciu, pri­čom tre­ba brať do úva­hy, či je da­né me­no a hes­lo vy­tvo­re­né lo­kál­ne ale­bo v rám­ci do­mé­ny. Zme­nu prih­la­so­va­cej troj­kom­bi­ná­cie me­no, hes­lo, do­mé­na vy­ko­ná­me pou­ži­tím pra­vé­ho tla­čid­la my­ši a vý­be­rom scan as user. 

Obr. 2 Di­alóg na pri­po­je­nie zdie­ľa­né­ho zdro­ja – ad­re­sá­ra

Po vý­be­re kon­krét­ne­ho zdie­ľa­né­ho zdro­ja pok­ra­ču­je­me vy­pl­ne­ním di­aló­gu na pri­po­je­nie (angl. Mount Di­alog), kto­rým ten­to zdroj pri­po­jí­me k náš­mu sú­bo­ro­vé­mu sys­té­mu (v Li­nuxe ide o vy­tvo­re­nie ad­re­sá­ra, kto­rý od­ka­zu­je na ob­sah zdie­ľa­né­ho zdro­ja).

Správ­ne vy­pl­ne­nie spo­mí­na­né­ho di­aló­gu je nes­mier­ne dô­le­ži­té. V sku­toč­nos­ti ide o dopl­ne­nie pa­ra­met­rov prí­ka­zu mount, kto­rým sa vy­ko­ná pri­po­je­nie. Naj­dô­le­ži­tej­ší­mi údaj­mi sú prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo (angl. SMB User, SMB Password), bez kto­rých sa nám pri­po­je­nie zdie­ľa­né­ho zdro­ja ne­po­da­rí. Ďal­ší­mi ne­me­nej dô­le­ži­tý­mi údaj­mi, kto­ré mô­že­me me­niť, je ad­re­sár, do kto­ré­ho sa zdie­ľa­ný zdroj pri­po­jí (angl. Mount Point), a at­ri­bú­ty, kto­ré sa pri­ra­dia ob­sa­hu toh­to ad­re­sá­ra (angl. Fi­le Mo­de, Dir Mo­de). Po vy­ko­na­ní po­ža­do­va­ných zmien mô­že­me od­štar­to­vať pro­ces pri­po­je­nia (stla­čí­me tla­čid­lo Mount). 

Obr. 3 Ob­sah pri­po­je­né­ho ad­re­sá­ra

Na obr. 3 vi­dí­te ob­sah ad­re­sá­ra, do kto­ré­ho sme pri­po­ji­li zdie­ľa­ný zdroj (aj ad­re­sár) po­čí­ta­ča s me­nom FER­KO. V prí­pa­de, že bo­lo pri­po­je­nie ús­peš­né a ob­sa­hu náš­ho lo­kál­ne­ho ad­re­sá­ra sme pri­de­li­li správ­ne at­ri­bú­ty, ma­li by sme mať mož­nosť ob­sah toh­to ad­re­sá­ra me­niť, to zna­me­ná pri­dá­vať, me­niť či ma­zať vnú­tor­né ad­re­sá­re a sú­bo­ry. Prá­ca s tým­to ad­re­sá­rom bu­de rov­na­ká, ako­by sme pra­co­va­li s kto­rým­koľ­vek iným ad­re­sá­rom náš­ho lo­kál­ne­ho dis­ku. Ta­ký­to spô­sob prá­ce ne­mu­sím špe­ciál­ne opi­so­vať, pre­to­že ho poz­ná­me aj z pros­tre­dia Win­dows.

Po skon­če­ní prá­ce s pri­po­je­ným ad­re­sá­rom je vhod­né od­po­jiť ho. Vy­plý­va to z nám zná­me­ho prís­tu­pu Li­nuxu k úlož­ným za­ria­de­niam, kto­ré tre­ba pri­pá­jať a od­pá­jať. Od­po­je­nie vy­ko­ná­me spus­te­ním prí­ka­zu umount so za­da­ním náz­vu ad­re­sá­ra, do kto­ré­ho sme pri­po­ji­li vy­bra­tý zdie­ľa­ný ad­re­sár:

umount /mnt/FER­KO/Zdie­ľa­né­Dok

Na­bu­dú­ce…
Ok­rem zdie­ľa­nia úlož­né­ho pries­to­ru mô­že­me zdie­ľať nie­koľ­ko ďal­ších za­ria­de­ní, naj­čas­tej­šie tla­čiar­ne. Ho­vo­rí­me, sa­moz­rej­me, o tla­čiar­ňach pri­po­je­ných k Win­dows PC, pre­to­že prá­ve ta­ké­mu­to ty­pu pros­tre­dia sa v na­šom se­riá­li ve­nu­je­me.

V bu­dú­cej čas­ti si te­da uká­že­me, ako mož­no zdie­ľať tla­čiar­ne pri­po­je­né k Win­dows PC, vy­svet­lí­me si pos­tup pri­po­je­nia zdie­ľa­nej tla­čiar­ne na­chá­dza­jú­cej sa v na­šom oko­lí.

Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv. 

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Ako naprogramovať aplikáciu na ovládanie fotoaparátov Canon

18.09.2019 10:40

Pri bežnom fotografovaní využívame ovládacie prvky na tele fotoaparátu, káblový alebo bezdrôtový ovládač, prípadne mobilné aplikácie od výrobcu fotoaparátu či kamery v smartfóne prepojenom s fotoapará ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá