Image
31.5.2016 0 Comments

Linux / USB kľúč / 4. časť

Z dô­vo­du od­ľah­če­nia té­my ve­no­va­nej vzá­jom­né­mu sie­ťo­vé­mu pre­no­su úda­jov me­dzi Li­nuxPC a Win­dowsPC si v tej­to čas­ti se­riá­lu po­vie­me pár slov o pou­ži­tí tzv. USB kľú­čov. V ko­neč­nom dôs­led­ku bu­de­me na­ďa­lej pok­ra­čo­vať v ukáž­kach mož­nos­tí pre­no­su úda­jov me­dzi uve­de­ný­mi OS, av­šak ten­to­raz sa za­me­ria­me na fy­zic­ký spô­sob pre­no­su. Za­čne­me struč­ným pri­po­me­nu­tím vlas­tnos­tí USB zber­ni­ce a ďa­lej bu­de­me pok­ra­čo­vať po­pi­som vzťa­hu tej­to zber­ni­ce a Li­nuxu.

USB zber­ni­ca
Prá­ce na špe­ci­fi­ká­cii USB zber­ni­ce (angl. Uni­ver­sal Se­rial Bus) sa za­ča­li v ro­ku 1994. Na tej­to špe­ci­fi­ká­cii pra­co­va­li fir­my Com­paq, In­tel, Mic­ro­soft a NEC. USB bo­la kon­ci­po­va­ná ako vy­so­ko­vý­kon­ná zber­ni­ca s dodr­ža­ním mi­ni­mál­nej vý­rob­nej ce­ny nie­len sa­mot­nej zber­ni­ce, ale aj roz­hra­ní jed­not­li­vých za­ria­de­ní, kto­ré sa bu­dú k tej­to zber­ni­ci pri­pá­jať. K USB zber­ni­ci vo ver­zii 2.0 je mož­né pri­po­jiť cel­ko­vo 127 za­ria­de­ní, kto­ré nav­zá­jom zdie­ľa­jú pre­no­so­vú rých­losť 480Mb/s. Sa­mot­ný USB ko­nek­tor (roz­hra­nie) po­zos­tá­va zo šty­roch kon­tak­tov (vo­di­čov), kto­ré sú ok­rem úda­jov sú­čas­ne schop­né pre­ná­šať pot­reb­né na­pá­ja­cie na­pä­tie.

USB a OS Li­nux
Na to, aby sme moh­li v Li­nuxe pou­ží­vať za­ria­de­nia pri­po­ji­teľ­né k USB zber­ni­ci, mu­sí­me za­bez­pe­čiť, aby náš Li­nux ob­sa­ho­val jad­ro ver­zie 2.2.7 ale­bo nov­šie. Jad­ro uve­de­nej, ur­či­te však vy­ššej ver­zie, ma­jú úpl­ne všet­ky sú­čas­né dis­tri­bú­cie Li­nuxu, tak­že sa tým­to ob­me­dze­ním ne­mu­sí­me za­obe­rať. Pre spl­ne­nie po­žia­dav­ky o pri­pá­ja­nie USB za­ria­de­ní k náš­mu Li­nuxPC je pot­reb­né na­kon­fi­gu­ro­vať jad­ro Li­nuxu tak, aby bo­lo USB po­vo­le­né. Tou­to kon­fi­gu­rá­ciou sa však tiež ne­mu­sí­me príl­iš za­obe­rať, na­koľ­ko kaž­dý mo­der­ný Li­nux sa auto­ma­tic­ky nain­šta­lu­je s pod­po­rou USB zber­ni­ce (vý­nim­kou sú iba niek­to­ré špe­ciál­ne prí­pa­dy). V prí­pa­de, ak by nás Li­nux pri je­ho in­šta­lá­cii vy­zval na po­vo­le­nie, resp. za­ká­za­nie USB zber­ni­ce, od­po­rú­čam USB po­vo­liť. Vy­hne­me sa tak zby­toč­ným prob­lé­mom, na­koľ­ko je tak­mer is­té, že skôr či nes­kôr bu­de­me k náš­mu Li­nuxPC ne­ja­ké to USB za­ria­de­nie pri­pá­jať. Pre dopl­ne­nie uve­diem, že v jad­re je ďa­lej pot­reb­né mať po­vo­le­nú tzv. UH­CI, resp. OH­CI-HCD pod­po­ru (zá­vi­sí to od pou­ži­tej zá­klad­nej dos­ky) a tiež po­vo­le­nú pod­po­ru SCSI za­ria­de­ní. Po­vo­le­nie USB pod­po­ry zna­me­ná, že náš Li­nux bu­de ak­cep­to­vať rôz­ne USB za­ria­de­nia, kto­ré k ne­mu bu­de­me pri­pá­jať. Zoz­nam pod­po­ro­va­ných za­ria­de­ní je roz­siah­ly. Pa­tria doň naj­mä rôz­ne vstup­no/vý­stup­né za­ria­de­nia ako napr. klá­ves­ni­ce, my­ši, ske­ne­ry, rep­ro­duk­to­ry, mo­de­my, tla­čiar­ne, di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty/ka­me­ry...

Sa­moz­rej­me, že zoz­nam pod­po­ro­va­ných za­ria­de­ní je ko­neč­ný a je mož­né, že na­ra­zí­me na ta­ké, kto­ré náš Li­nux ne­bu­de ak­cep­to­vať. V ta­kom prí­pa­de je naj­lep­šie ob­rá­tiť sa na vý­rob­cu kon­krét­ne­ho za­ria­de­nia (CD s ov­lá­da­čom, resp. inter­ne­to­vú strán­ku) a stiah­nuť pot­reb­ný ov­lá­dač. Keď­že však nie všet­ci vý­rob­co­via dek­la­ru­jú pod­po­ru Li­nuxu, mô­že­me sa tiež stret­núť so za­ria­de­nia­mi, pre kto­ré ne­bu­de­me schop­ní zís­kať pot­reb­ný ov­lá­dač. Me­dzi tie­to za­ria­de­nia zväč­ša ne­pa­tria USB kľú­če, kto­ré sú mo­der­ný­mi Li­nuxmi veľ­mi dob­re pod­po­ro­va­né, mô­že­me sa však stret­núť napr. s USB mo­de­ma­mi či USB di­gi­tál­ny­mi fo­toa­pa­rát­mi, s kto­rý­mi by sme moh­li mať ur­či­té prob­lé­my. Pred sa­mot­nou kú­pou USB za­ria­de­nia je te­da dob­ré zis­tiť, či je to­to za­ria­de­nie pod­po­ro­va­né Li­nuxom, v opač­nom prí­pa­de ho ne­bu­de­me schop­ní pou­žiť. Vý­vo­já­ri Li­nuxu sa sna­žia do kaž­dej no­vej dis­tri­bú­cie umies­tniť maximál­ny po­čet ov­lá­da­čov, av­šak rých­losť uvá­dzania no­vé­ho HW je ta­ká, že sa nie­ke­dy pot­reb­ný ov­lá­dač ne­dos­ta­ne do prá­ve vy­dá­va­nej ver­zie. Z vlas­tnej skú­se­nos­ti upo­zor­ňu­jem na pou­ži­tie USB mo­de­mov, vý­be­rom to­ho nes­práv­ne­ho sa mô­že to­tiž ľah­ko stať, že ho v Li­nuxe ne­bu­de­te môcť pou­žiť (vý­rob­ca to­tiž nep­rip­ra­vil pot­reb­né ov­lá­da­če aj pre OS Li­nux).

USB kľú­če
Mo­der­ným a stá­le po­pu­lár­nej­ším spô­so­bom pre­no­su úda­jov me­dzi dvo­ma PC je pou­ži­tie tzv. USB kľú­čov. USB kľúč je veľ­mi jed­no­du­ché za­ria­de­nie zlo­že­né z pa­mä­ťo­vé­ho či­pu, kto­rý do­ká­že svoj ob­sah ucho­vať aj po od­po­je­ní na­pá­ja­cie­ho zdro­ja. Li­nux pou­ží­va svo­je USB ov­lá­da­če na vy­tvo­re­nie roz­hra­nia me­dzi USB úda­jo­vým pries­to­rom (angl. USB stack) a SCSI vrstvou. Z toh­to dô­vo­du sú jed­not­li­vé USB za­ria­de­nia v Li­nuxe rep­re­zen­to­va­né SCSI za­ria­de­nia­mi. V ad­re­sá­ri /dev sa v prí­pa­de po­vo­le­nej USB pod­po­ry a pri­po­je­nia USB za­ria­de­nia bu­dú na­chá­dzať sú­bo­ry sda (sdb, sdc...), kto­ré bu­dú pred­sta­vo­vať jed­not­li­vé pri­po­je­né USB za­ria­de­nia.

„Mon­to­va­nie/od­mon­to­va­nie“ za­ria­de­nia
V na­šom se­riá­ly sme si už raz po­ve­da­li, že všet­ky vstup­no/vý­stup­né za­ria­de­nia sú v Li­nuxe rep­re­zen­to­va­né sú­bor­mi. V sú­vis­los­ti so za­ria­de­nia­mi slú­žia­ci­mi na uk­la­da­nie úda­jov (FDD, HDD, CD-ROM...) ma­jú tie­to sú­bo­ry po­dob­nú fun­kciu ako ozna­če­nie dis­kov pís­me­na­mi A, B, C, D..., kto­ré poz­ná­me z Win­dowsu. V Li­nuxe pre tie­to sú­bo­ry pred­sta­vu­jú­ce jed­not­li­vé za­ria­de­nia pla­tí jed­no­du­ché pra­vid­lo:

– po­kiaľ chce­me da­né za­ria­de­nie pou­žiť, mu­sí­me ho k sys­té­mu sof­tvé­ro­vo pri­po­jiť
           = pri­mon­to­vať (pou­ži­je­me prí­kaz mount),
– po­kiaľ chce­me ukon­čiť prá­cu s pri­po­je­ným za­ria­de­ním, mu­sí­me ho sof­tvé­ro­vo od­po­jiť
           = od­mon­to­vať (pou­ži­je­me prí­kaz umount).

Ho­re uve­de­né pra­vid­lo je v Li­nuxe za­ve­de­né z via­ce­rých dô­vo­dov: OS Li­nux bol od svoj­ho po­čiat­ku kon­ci­po­va­ný ako klient-server sys­tém s mož­nos­ťou ter­mi­ná­lo­vej prá­ce via­ce­rých uží­va­te­ľov na­raz. Uží­va­te­lia s dos­ta­toč­ný­mi prá­va­mi (vrá­ta­ne su­pe­ru­ží­va­te­ľa root) ma­jú prá­vo jed­not­li­vé za­ria­de­nia sof­tvé­ro­vo pri­pá­jať, resp. od­pá­jať. Tak­to sa veľ­mi ele­gan­tne za­me­dzi­lo roz­lič­ným pre­vádz­ko­vým prob­lé­mom. Napr. po­kiaľ uží­va­teľ root vlo­ží do CD-ROM me­cha­ni­ky CD a pri­po­jí ho, je­di­ne uží­va­te­lia s dos­ta­toč­ný­mi prá­va­mi mô­žu to­to CD od­po­jiť. Ďal­ším z dô­vo­dov mon­to­va­nia/od­mon­to­va­nia za­ria­de­ní je fakt, že Li­nux ucho­vá­va všet­ky spra­co­vá­va­né úda­je v ope­rač­nej pa­mä­ti po­čí­ta­ča a tie­to sa na FDD či HDD uk­la­da­jú iba po­kiaľ je to pot­reb­né. Ta­ký­to prís­tup je nes­mier­ne vý­kon­ný, má však jed­nu veľ­kú ne­vý­ho­du: pred ukon­če­ním prá­ce je pot­reb­né neu­lo­že­né úda­je pre­mies­tniť z pa­mä­te na úlož­né mé­dium. Prá­ve tá­to čin­nosť je vy­ko­na­ná prí­ka­zom pre od­mon­to­va­nie za­ria­de­nia (pla­tí to aj pre USB kľú­če). 


Ob­sah USB kľú­ča zob­ra­ze­ný pre­hlia­da­čom Konqueror

Mon­to­va­nie/od­mon­to­va­nie USB kľú­ča
Mo­der­ný Li­nux pri­pá­ja USB kľú­če zväč­ša auto­ma­tic­ky pod­ľa úda­jov ulo­že­ných v sú­bo­re /etc/fstab. Len v oje­di­ne­lých prí­pa­doch sa mô­že­me stret­núť s ur­či­tý­mi prob­lé­ma­mi. Pou­ži­tie USB kľú­čov je však zväč­ša bez­prob­lé­mo­vé. V prí­pa­de, že náš PC ne­roz­poz­ná vlo­že­ný kľúč na pr­vý po­kus, je vhod­né kľúč od­po­jiť a zno­vu pri­po­jiť. Je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že po dru­hom, či tre­ťom pri­po­je­ní nám Li­nux kľúč bez prob­lé­mov pri­mon­tu­je. Na obr. 1 mož­no vi­dieť iko­nu pred­sta­vu­jú­cu pri­po­je­ný USB kľúč a ob­sah toh­to kľú­ča zob­ra­ze­ný po­mo­cou pre­hlia­da­ča Konqueror. Po­kiaľ ani po nie­koľ­kých po­ku­soch ne­do­siah­ne­me auto­ma­tic­ké pri­mon­to­va­nie kľú­ča, mô­že­me sa po­kú­siť ten­to krok vy­ko­nať ruč­ne. Na to pou­ži­je­me nas­le­dov­ný prí­kaz: 
 

mount /dev/sdb1 /me­dia/us­bdisk

/dev/sdb1

je na­še USB za­ria­de­nie rep­re­zen­to­va­né SCSI za­ria­de­ním v /dev

/me­dia/us­bdisk

je ad­re­sár, do kto­ré­ho sa pri­mon­tu­je USB kľúč

Vý­stup prí­ka­zu ‘mount

Jed­no dô­le­ži­té upo­zor­ne­nie: kaž­dý zrej­me vie, že po­čas pou­ží­va­nia USB kľú­čov vo Win­dowse je pot­reb­né tie­to kľú­če pri­pá­jať a od­pá­jať aby ne­doš­lo k prí­pad­nej stra­te úda­jov. Keď­že Win­dows pra­cu­je s USB kľú­čom zväč­ša pria­mo, zvy­čaj­ne mož­no kľúč od­po­jiť bez pre­doš­lé­ho sof­tvé­ro­vé­ho od­po­je­nia. V Li­nuxe tak­tiež pla­tí ho­re uve­de­né pra­vid­lo av­šak s tým roz­die­lom, že je ho pot­reb­né vždy sto­per­cen­tne dodr­žať! Po­kiaľ to­tiž USB kľúč pred je­ho od­po­je­ním neod­mon­tu­je­me, úda­je, kto­ré sme naň na­pos­le­dy ulo­ži­li tam s veľ­mi veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou ne­bu­dú!

Sú­bo­ro­vý sys­tém
Sú­bo­ry sa na USB kľúč uk­la­da­jú v sú­la­de s pra­vid­la­mi sú­bo­ro­vé­ho sys­té­mu, kto­rý na tom­to kľú­či vy­tvo­rí­me po­čas je­ho for­má­to­va­nia. Sa­mot­ný kľúč sa v Li­nuxe cho­vá ako kaž­dé iné zá­zna­mo­vé za­ria­de­nie (FDD, HDD, CD-R...). Na za­čiat­ku prá­ce je pot­reb­né USB kľúč na­for­má­to­vať čím sa na ňom vy­tvo­rí po­ža­do­va­ný sú­bo­ro­vý sys­tém. Men­ším prob­lé­mom Li­nuxu je iba čias­toč­ná pod­po­ra sú­bo­ro­vé­ho sys­té­mu NTFS, kto­rý je roz­ší­re­ný v pros­tre­dí Win­dowsu. Sú­čas­né dis­tri­bú­cie ne­ma­jú pod­po­ru NTFS auto­ma­tic­ky za­hr­nu­tú v in­šta­lá­cii, a ak áno, tak zväč­ša pod­po­ru­jú iba čí­ta­nie, nie však zá­pis. Pre nás to zna­me­ná, že pot­re­bu­je­me zvo­liť ta­ký sys­tém, kto­rý by bol dob­re pod­po­ro­va­ný aj v Li­nuxe aj vo Win­dowse. Me­dzi ta­ké­to sys­té­my pa­tria FAT16 a FA­T32. Sú­bo­ro­vý sys­tém FAT je mož­né na USB kľú­či vy­tvo­riť v Li­nuxe, av­šak ja osob­ne od­po­rú­čam jed­no­duch­šiu a is­tej­šiu ces­tu:

1. po­žia­daj­te ko­le­gu o pri­po­je­nie USB kľú­ča k je­ho Win­dowsPC,
2. USB kľúč na­for­má­tuj­te tak, aby sa na ňom vy­tvo­ril sú­bo­ro­vý sys­tém FAT16 (FA­T32). Na obr. 3 je zob­ra­ze­né ok­no, kto­rým sa v pros­tre­dí OS Win­dows reali­zu­je for­má­to­va­nie USB kľú­ča.
3. na USB kľúč mô­že­te pre kon­tro­lu sko­pí­ro­vať ľu­bo­vol­ný sú­bor,
4. USB kľúč pri­poj­te k váš­mu Li­nuxPC a skon­tro­luj­te, či je mož­né je­ho ob­sah čí­tať a sa­moz­rej­me, či je mož­né naň aj za­pi­so­vať. 


For­má­to­va­nie USB kľú­ča v pros­tre­dí OS Win­dows

Na­bu­dú­ce…
V nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu si uká­že­me ďal­ší zo spô­so­bov pre­no­su sú­bo­rov me­dzi na­šim Li­nuxPC a oko­li­tý­mi Win­dowsPC. Za­me­ria­me sa na pria­me pri­po­je­nie pev­né­ho dis­ku Win­dowsPC a je­ho pre­hlia­da­nie po­mo­cou Li­nux ap­li­ká­cií.

Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv. 

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Ako naprogramovať aplikáciu na ovládanie fotoaparátov Canon

18.09.2019 10:40

Pri bežnom fotografovaní využívame ovládacie prvky na tele fotoaparátu, káblový alebo bezdrôtový ovládač, prípadne mobilné aplikácie od výrobcu fotoaparátu či kamery v smartfóne prepojenom s fotoapará ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá