Image
15.11.2018 0 Comments

Sústreďte sa na svoje podnikanie, o zber vášho elektroodpadu sa postaráme

Odpadová legislatíva je komplikovaná a často v nej dochádza k zmenám. Slovenské firmy preto nemajú kapacity na to, aby ju priebežne sledovali. Ročne sa pritom na Slovensku vyprodukuje viac ako 30-tisíc ton elektroodpadu. Mnoho firiem a inštitúcií však stále nepozná svoje záväzky a často ani možnosti, ako sa zbaviť vyradenej techniky bez námahy, ekologicky a v súlade s legislatívou. O tejto problematike hovoríme s Jozefom Kozákom, výkonným riaditeľom SEWA, a.s. – počtom klientov, výrobcov a dovozcov elektrozariadení – najväčšej organizácie zodpovednosti výrobcov.


 Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA, a.s.

Čo sú vlastne organizácie zodpovednosti výrobcov?

Ak by si mal každý výrobca alebo dovozca sám zbierať a recyklovať svoje použité výrobky, bolo by to pre neho príliš nákladné. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je servisná organizácia, ktorá za nich plní povinnosti definované v zákone o odpadoch. Tie sa týkajú najmä zberu a recyklácie výrobkov, ktoré predávajú. Servisná organizácia preberá tieto povinnosti na seba za viacero výrobcov naraz, čo je finančne efektívnejšie riešenie. Skutočnú finančnú, administratívnu a časovú úsporu prináša spolupráca s takou OZV, ktorá ponúkne komplexný balík služieb. Samozrejme, servisná organizácia musí mať na svoju činnosť autorizáciu od ministerstva životného prostredia. My v SEWA poskytujeme komplexné služby viac ako 600 výrobcom a dovozcom elektrozariadení, z ktorých sú mnohí aj výrobcovia či dovozcovia obalov, batérií a akumulátorov.

Čo zákon o odpadoch vyžaduje od firiem pri vyraďovaní elektrických a elektronických zariadení či obalov?

Ak  ste výrobca alebo distribútor elektrozariadení, zákon vám ukladá veľké množstvo povinností. Keby ste si ich chceli plniť individuálne, okrem získania autorizácie by ste museli zložiť finančnú záruku a súčasne vytvoriť, financovať a prevádzkovať vlastný systém nakladania s odpadom, čo v praxi znamená mať vytvorenú zbernú sieť na celom území SR. Štátne orgány tiež môžu kontrolovať, či vykonávate vzdelávacie a propagačné aktivity, plníte ciele zberu a zabezpečujete spracovanie a recykláciu odpadu. Ak však uzatvoríte zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorou je aj SEWA, o drvivú väčšinu týchto povinností sa postará ona. Našich klientov registrujeme v štátnom Registri výrobcov vyhradených výrobkov, zbierame za nich odpad na celom území Slovenska, plníme zákonom stanovené ciele zberu a limity recyklácie, zasielame za nich potrebné hlásenia vyžadované orgánmi štátnej správy a preberáme na seba povinnosť propagačných a vzdelávacích aktivít. V rámci komplexného balíka poskytujeme naše služby aj v komodite obaly a neobalové výrobky; túto službu poskytujeme len našim klientom, výrobcom elektrozariadení a batérií.

Kto sa môže stať členom SEWA a čo musí urobiť, aby sa ním stal?

Akákoľvek firma, ktorá vyrába, dováža alebo predáva elektrozariadenia, batérie či akumulátory na Slovensku, musí splniť legislatívne povinnosti týkajúce sa zberu a recyklácie odpadu. Vďaka tomu, že sme členom nadnárodnej skupiny ERP, vieme tieto služby sprostredkovať v rámci celej Európy. Stačí vyplniť formulár na našej stránke a my výrobcovi či dovozcovi ušetríme administratívne náklady tým, že ponúkneme efektívne riešenia zákonných povinností a pomôžeme pri plnení dodatočných povinností.

Je z vášho pohľadu za ostatné roky nejaký posun v našom prístupe k triedeniu odpadu?

Faktom je, že k elektroodpadu sa na Slovensku správame stále zodpovednejšie. Čoskoro však máme pred sebou ďalšiu veľkú výzvu – od roku 2021 bude v zmysle európskej legislatívy potrebné, aby minimálny podiel zberu dosahoval až 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch. A my v SEWA robíme všetko pre to, aby sme naplnili kľúčový predpoklad na splnenie tohto cieľa: prispeli k zjednodušeniu podmienok zberu elektroodpadu pre občanov, ale aj právnické osoby, a realizovali také vzdelávacie aktivity, ktoré napomôžu rozšíreniu povedomia o nevyhnutnosti zodpovedného prístupu k elektroodpadu.

Úpravy v zákone o odpadoch a v súvisiacich vykonávacích predpisoch vyplývajúcich zo Smernice Európskeho parlamentu o odpade z elektrických a elektronických zariadení priniesli pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení dôležité zmeny. O čo presne ide?

Prvou je zmena vo vymedzení rozsahu elektrozariadení, ktoré spadajú pod zákon o odpadoch (tzv. „otvorený rozsah), druhou zmena v kategorizácii elektrozariadení. V polovici augusta do platnosti vstúpil tzv. „otvorený rozsah“ vymedzenia – teda definícia toho, čo je elektrozariadenie podľa zákona o odpadoch. Podľa upravenej legislatívy je to každé elektrozariadenie okrem špecifických, konkrétne stanovených výnimiek, teda veľké pevné inštalácie, veľké stacionárne priemyselné náradia, vesmírne zariadenia, dopravné prostriedky, necestné pojazdné stroje určené na profesionálne používanie, elektrozariadenia osobitne navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja sprístupnené len medzi podnikmi, zdravotnícke pomôcky in-vitro infikovateľné pred koncom životného cyklu a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Množina elektrozariadení, ktoré od 15. 8. 2018 spadajú pod zákon o odpadoch, sa teda rozšírila, no kategorizácia elektrozariadení zostáva bez zmeny až do 1. 1. 2019.

Ak ste výrobca alebo dovozca a všetky elektrozariadenia, ktoré uvádzate na trh, aj ohlasujete, nič sa pre vás nemení. Pozor však na výnimky, ktoré zmena legislatívy priniesla – odporúčame si ich skontrolovať. Ak ste doteraz neohlasovali všetky elektrozariadenia uvedené na trh, mali by ste tie doteraz neohlasované porovnať s výnimkami a kritériami, ktoré stanovuje zákon. Po 15. auguste (v ohlásení za 3. štvrťrok 2018) tak neohlasujete len tie, ktoré spĺňajú kritériá výnimiek, všetky ostatné musíte ohlásiť. A to tak, že v kvartálnom ohlásení za 3. a 4. štvrťrok 2018 v už existujúcej kategorizácii ich zaradíte pod „iné nezaradené do hmotnosti...“. Prvýkrát tak mali dopad na kvartálne ohlásenie za 3. štvrťrok podávané do 25. októbra 2018 elektrozariadenia ako tepelné čerpadlá, svietidlá z domácnosti, frekvenčné meniče či elektromery, ktoré doteraz neboli jednoznačne definované.

Ako sa mení kategorizácia elektrozariadení od 1. januára 2019?

Zo súčasných desiatich sa prechádza na šesť kategórií. Prvé tri kategórie sú pomerne jednoduché, pri ďalších troch je základným kritériom pre zaradenie ich veľkosť (dĺžka najdlhšej hrany), a nie použitie či hmotnosť. Podrobnosti o zmenách v jednotlivých kategóriách nájdu výrobcovia a dovozcovia na našej webstránke.

Čo ponúkate v rámci týchto zmien vašim členom alebo tým, ktorí sa nimi chcú stať?

SEWA plní legislatívne normy za výrobcov alebo dovozcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov. Pomáhame tiež firmám, inštitúciám, mestám a obciam zbaviť sa starých elektrozariadení a batérií. Vzhľadom na komplikovanosť rozhodnutia pri zaraďovaní sme pre našich členov pripravili novú štruktúru ohlásenia a cenníka platných od 1. 1. 2019, nájdu ju na našej webovej stránke www.sewa.sk. Ak ju potrebujú v editovateľnej forme, stačí napísať na sewa@sewa.sk či zavolať na telefónne čísla 02/4910 6824 alebo 02/4910 6823. Nová štruktúra ohlásenia a cenníka napomáha zaraďovaniu elektrozariadení do nových kategórií, kde je mnoho elektrozariadení už priamo (arbitrárne) zaradených do niektorej kategórie (teda nie je potrebné napr. zisťovať dĺžku). Minimalizujú sa tak aj nevyhnutné zásahy do informačných systémov, keďže nová štruktúra v maximálnej možnej miere zachováva existujúce vytvorené skupiny elektrozariadení, ktoré sú kompletne priradené do niektorej z nových kategórií. Výrobcom a dovozcom elektrozariadení i celému distribučnému reťazcu pomáha uvádzať rovnaký recyklačný poplatok až po koncového spotrebiteľa (čo je legislatívna povinnosť), a to uvádzaním kusových sadzieb recyklačných poplatkov za jednotlivé elektrozariadenia z domácností. Nová štruktúra tiež reflektuje hmotnostné rozdiely.

Majú výrobcovia a dovozcovia aj nejaké ďalšie povinnosti súvisiace s novou kategorizáciou elektrozariadení?

Ak sú klientmi SEWA, nemusia myslieť na „preregistráciu“ výrobcu alebo dovozcu z pôvodných na nové kategórie (do 31. 12. 2018), zabezpečíme to za nich. Rovnako nie je potrebné spätné zisťovanie dát podľa nových kategórií pre určenie cieľa zberu (vychádza z množstiev za posledné tri roky) alebo zberového podielu (vychádza z množstiev za posledný rok). Ohlásenie EEZ do SEWA malo v minulosti detailnú a rozsiahlu štruktúru, dnes však nemusíme od našich klientov žiadať dáta v novej štruktúre za predchádzajúce obdobia, pretože vďaka detailným údajom a s akceptovateľnou presnosťou vieme za nich určiť a rozdeliť do nových kategórií aj nimi ohlásené historické množstvá.

Už niekoľko rokov realizujete projekt pod názvom E-deratizácia. Prečo ste sa do neho pustili?

E-deratizácia má pomáhať predovšetkým firmám a inštitúciám, ktoré sa chcú ekologicky a v súlade so zákonom zbaviť vyradenej IT techniky a iného elektra. Na základe požiadavky zdarma odvezieme z ich priestorov vyradené spotrebiče, IT techniku, ale aj batérie a akumulátory. Záujem o túto službu medziročne rastie, čo je dobrým signálom toho, že firmy začínajú brať túto otázku vážne. Firmy alebo inštitúcie sa často čudujú, že vyradenú IT techniku i ostatný elektroodpad odvezieme zadarmo a opakovane sa pýtajú, či je služba naozaj bezplatná. Keďže im ušetríme čas, starosti a tiež financie potrebné na prepravu a recykláciu, obracajú sa na nás aj pri ďalšom vyraďovaní IT techniky alebo iných spotrebičov. Partnerov, ktorí nám odpad odovzdávajú pravidelne a majú s nami uzavretú zmluvu, za to dokonca odmeňujeme.

 

Chcete sa stať členom SEWA? Vyplňte formulár na našej stránke a my vám ušetríme administratívne náklady, ponúkneme efektívne riešenia vašich zákonných povinností a pomôžeme pri plnení dodatočných povinností. Získate v nás stabilného partnera, ktorému dôveruje viac ako 600 výrobcov a dovozcov elektrozariadení. Poskytneme vám tiež prístup k plneniu zákonných povinností v iných krajinách, podporu a poradenstvo, ako aj certifikát o plnení zákonných povinností, ktorý sa vám zíde pri tendroch a verejných obstarávaniach. Všetko o nás nájdete na www.sewa.sk.

 

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Technológie

Platena inzercia: SCDkey Black Friday - získajte Windows 10 OEM za necelých 11,65 €!

15.11.2019 11:17

Nový počítač, nová inštalácia systému Windows, nová aktivácia. Ak chcete ušetriť náklady na aktiváciu licencie, môžete si kúpiť kľúč Windows 10 Pre za 11,65 € od SCDkey vďaka udalosti SCDkey Black Fri ...

Technológie

Aké sú výhody SAP HANA TDI?

06.11.2019 09:28

Špeciálny projekt V roku 2008 SAP prvýkrát demonštroval in-memory databázový manažment systém - SAP HANU. Koncom roka 2010 ju dodal prvému zákazníkovi. Ďalší rok tak pritiahla záujem viacerých zákazn ...

Technológie

European Leadership Campus 2019

28.10.2019 09:44

Špeciálny projekt V polovici októbra sa v Kodani stretla viac ako tisícka partnerov nepriameho predaja Konica Minolta na najväčšom európskom stretnutí EUROPEAN LEADERSHIP CAMPUS. Hlavným cieľom tej ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá